در مراکز صنعتی جهت اعلام بروز خطا در سیستم‌های کنترلی از پنجره آلارم استفاده می‌شود. پنجره آلارم دارای ابعاد استاندارد مختلفی می باشد که قابلیت نصب بر روی رک، تابلو و ریل را خواهد داشت. خروجی های خطای سیستم به ورودی این دستگاه متصل می‌گردند و با بروز هر خطا پنجره مربوطه به آن خطا روشن شده و همزمان خروجی تحریک آژیر نیز فعال شده و بروز خطا اعلام می‌گردد.