دیسکرپنسی سوئیچ

کلیدهای دیسکرپنسی، عموما برای کنترل دیژنکتورها، سکسیونرهای موتوردار و .... به منظور نمایش وضعیت آنها در دیاگرام ظاهری منقوش بر روی تابلوی فرمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. زمانی که لامپ نشانگر این کلیدها روشن می شود، نمایانگر این منطق است که شرایط قرارگیری کلید در دیاگرام ظاهری با وضعیت واقعیت تجهیز تحت فرمان آن منطبق نیست. همچنین بدلیل عملکرد خاص، این خانواده از کلیدها برای مدارهایی که در آن صدور یک پیش فرمان قبل از فرمان اصلی الزامی است، کارآمد و قابل استفاده هستند. کلید دیسکرپنسی در واقع یک کلید ترکیبی است که کلیدگردان صفر و یک صرفا برای مشخص شدن وضعیت مدار اصلی مورداستفاده قرار می‌گیرد و کلیدهای فشاری در زوایای ۴۵ درجه بعد از صفر و یک نیز فرمان اصلی قطع و وصل را ارسال می‌نمایند. با توجه به ترکیب خاص کلیدهای دیسکرپنسی، این کلیدها برای نمایش بروز خطا در سیستم نیز مورداستفاده قرار می‌گیرند. به این معنی که در صورتیکه کلید دیسکرپنسی در وضعیت وصل باشد و دیژنکتور به هر دلیل از مدار خارج شود به دلیل وجود یک مغایرت بین وضعیت کلید و مدار اصلی دیژنکتور، بلافاصله چراغ داخل کلید روشن خواهد شد و این خود به اپراتور هشدار بروز خطا در مجموعه را می‌دهد

مشاهده

سوئیچ‌های کنترلی

مشاهده