انرژی‌میتر جهت اندازه‌گیری انرژی مصرفی در شبکه‌های تکفاز و سه فاز مورد استفاده قرار می‌گیرد. کنتور انرژی در انواع تابلویی و ریلی در رنج‌های ولتاژی و جریانی مختلف عرضه می‌شود.